God’s ”faith in humanity”

december 14, 2011 § Lämna en kommentar

Genom en kompis’ kompis’ informationssida på fejjan, hittade jag en citat som ledde till en forumslogan som tillhör rollspelsfiguren Blake T. Swagger:

”For the unbelievers who repeatedly try to retain their ”faith in humanity” … I promise you: There will be violence!

… Ja, han verkar vara en ganska störd rockmusiker som har svårt att få ordning mellan sina olika känslor. Skulle nog inte ville vara för nära honom för länge :-S …

Jag har lurat på en annan vändning på denna slogan. Kanske:

”For the believers who repeatedly try to deny God’s ”faith in humaity” … I wish you not its dire concequences!

När kan vi vara säkra på att vi uppfyller Kristi lag? Enligt Paulus i Gal 6:2 när vi bär varandras bördor.

Illustration: änkans två skärvor:

"The Widow's Mite" (cc by-nc-sa) by Fergal of Claddagh @flickr

"The Widow's Mite" (cc by-nc-sa) by Fergal of Claddagh @flickr

Annonser

”Paulus” och ”Nietzsche” i samma andetag / poesy and philosophy

oktober 1, 2011 § Lämna en kommentar

SR bidrar med en annan sida hos Wittgenstein i sitt program OBS’ serie Guru då – död idag?

Wittgensteins betydelse och två italienska filmer

Poeten och psykologen UKON (Ulf Karl Olov Nilsson) har läst böcker av Alain Badiou om filosofi och Wittgenstein, och han närmar sig Wittgenstein som antifilosof och poet. Det är i det sammanhanget lyssnaren får höra namnen ”Paulus” och ”Nietzsche” i samma mening och andetag. Sällsamt såna stunder! 😎
mp3-länken till programinslaget finner du i länken ovan eller här:

_ _ _

It seams that Wittgenstein saw poetry and philosophy like two sides of the same coin (as we say here in Sweden). Interesting that the linguistic philosopher would find that out.

Here’s a picture with text from flickr that illustrates this mode:

"between Socrates and Fernando Pessoa" by *brilho-de-conta (cc by-nc-nd)

"between Socrates and Fernando Pessoa" by *brilho-de-conta (cc by-nc-nd)

between Socrates and Fernando Pessoa

só sei que nada sei…
e gozo tudo isso
como quem sabe que há sol…

i just know that i know nothing
and I enjoy that
like someone who knows that there is sunshine…

Guds poliser

juli 16, 2011 § 5 kommentarer

Jag finner Rom 13:1-6 ytterst problematiskt.
Det hade räckt med Rom 13:7-14.

Det är nästan som Paulus citerar en fascistisk religiös korrupt maktgalen potentat i verserna 1-6, och sedan svarar detta synsätt i verserna 7-14. I själva verket låter Paulus ungefär som Jesus i vers 7, då Jesus svarar att man skall ge Gud det som tillhör Gud, och kejsaren det som tillhör kejsaren.

Dessutom får jag inte heller ihop Rom 13:1-6 och Apg 5:28-29, men speciellt Apg 5:19-20 där ängeln säger i princip att apostlarna skall trotsa den gudagivna auktoriteten. Och enligt Rom 13:3 så skulle apostlarna nu få beröm från överheten, men apostlarna fick ingen beröm … med undantag för Gamaliel, som var bland de få som inte var korrupta i det Stora Rådet.

Det enda sättet jag kan tänka mig få ihop det är att situationen liknar händelserna bakom ridåerna i Jobs bok. Där påstår Åklagaren att Job är låtsasrättfärdig. Åklagaren får å Guds vägnar utöva Guds makt över Job. Senare kritiserar Gud Åklagaren att Åklagaren fått Gud att, utan sak, drabba Job!

På samma sätt, skulle ”svärdet” (Rom 13:4) vara en svärd från Guds arsenal. Den som drabbas av det svärdet är drabbad av Gud själv. De som missbrukar det svärdet har därmed missbrukat Guds makt. Är det så apostlarna tänkte? I sådana fall, tänkte de att låta Gud själv stå för sin egen motsägelse?

"sword" (cc by-nc-nd) by kynan tait @flickr

"sword" (cc by-nc-nd) by kynan tait @flickr

Föreställ dig följande tankeexperiment: I stället för att Åklagaren drabbar Job plötsligen, säger i stället till Job: ”Job! Jag är sänt från Gud. Jag har följande budskap: Ifall du inte slutar upp med din skenrättfärdighet, så kommer du bli drabbad med värsta plågor!” Vad skulle Job gjort? Ja, han skulle förmodligen bli förstummad, skulle komma i självskval, men i slutändan skulle han fortsätta göra rättfärdiga gärningar eftersom han var rättfärdig. Senare skulle han drabbas av värsta plågorna.

Jobs vänner säger att dessa plågor drabbade Job pga några synliga eller dolda synder hos Job. Gud säger att detta var fel, det var inte pga några synder hos Job. Job tilltalar Gud direkt och påpekar hans orättvisa (”motsägelsen”) men Gud säger att Job fördunklar hans råd (Job 38:2). Varken vi eller Job ser hela bilden. Men, enligt tankeexperimentet, skulle Job inte ha något val, precis som apostlarna inte heller hade något val, när det gäller att lyda Gud, även om det skulle utmynna i Guds straff.

Är hela denna process till för bevisa att Guds svärd missbrukas, och skall överlämnas till andra mer lämpliga? Upp 6:9-11:

”9 När Lammet bröt det femte sigillet, såg jag under altaret deras själar som hade blivit slaktade för Guds ords skull och för det vittnesbörd som de hade. 10 De ropade med hög röst: ”Herre, du som är helig och sannfärdig, hur länge skall det dröja innan du dömer jordens invånare och utkräver hämnd för vårt blod?” 11 Och åt var och en av dem gavs en vit klädnad, och de blev uppmanade att vara stilla ännu en liten tid, tills antalet av deras medtjänare och bröder, som skulle dödas liksom de, hade blivit fullt.” (Folkbibeln)

Och Upp 19:2:

”Han har dömt den stora skökan som fördärvade jorden med sin otukt,
och han har utkrävt hämnd på henne för sina tjänares blod.” (Folkbibeln)

_ _ _

Det påpekas nu och då att polisens värld och de kriminellas värld är i princip två sidor av samma mynt, två sidor av samma värld. Det enda skillnaden är att det ena är ”laglig” den andra ”olaglig”. Moralisk skillnad? Rom 13:5 säger att vi skall upprätthålla en moralisk skillnad.

Det skulle innebära att motsägelsen som Job och apostlarna erfor var inte endast i form av lidande, utan även en moralisk motsägelse i form av samvetskval. Faktiskt precis det som Judas upplevde när han lydde Jesus, även om det innebar att Jesus blev arresterad och dödad som följd.

Mysteriet kring Guds Svärd är kanske i samma ordning som ontologiska mysterier?

_ _ _

Ytterligare exempel, från Jesu liv:

Jesus säger till Pontus Pilatus att auktoriteten att döma har blivit given honom från Gud själv. (Joh 19:10-11) Pontus Pilatus håller i Guds Svärd och måste komma fram till en dom. Han kan stå till svars för att missbruka svärdet, men Jesus nämner att de som förde Jesus till honom står i större skuld, förmodligen pga att de har missbrukat Guds Svärd ännu mer.

Intressant är att Jesus ser det som att det verkligen är Gud som utövar sin dom över honom själv genom Pontus Pilatus, enligt Joh 18:11. Pontus Piltatus liksom räcker över bägaren som Gud ger till Jesus. Poängen är att Jesus verkar se det på det viset.

Är det så att även vi skall se det på det viset när vi kommer i liknande situationer.
Ett mer bokstavligt sätt att ”ta sig på korset”?

Förslag är välkomna.

Freedom

juni 3, 2011 § Lämna en kommentar

”Free at last, Free at last, Thank god almighty we are free at last.”

— Martin Luther King Jr. (I Have a Dream: Writings and Speeches That Changed the World, Special 75th Anniversary Edition)

Source: Martin Luther King Jr. > Quotes

”It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm, then, and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery.”

— Paul, an emissary of the Messiah, Gal. 5:1 (NIV)

”Is not this the kind of fasting I have chosen: to loose the chains of injustice and untie the cords of the yoke, to set the oppressed free and break every yoke?

— God, written down by Isaiah, Isa 58:5 (NIV)

De anti-intellektuella säger det själva: de saknar intelligens

juni 23, 2010 § 6 kommentarer

Jag proklamerar som pirat i Guds namn att 1 Kor 1 och 2 är inte anti-intellektuell, utan är anti-etablissemang!

_ _ _

Min Skapare må förlåta mig att jag använder mitt förstånd här. Det var han som förlänade mig ett förstånd. Någon må säga att man skall bara använda förståndet för ädla ändamål. Men så är inte förståndet konstruerat. Det är inbyggt i förståndet att även bestämma vad som är föremål för reflektion och diskussion.

Min jobbarkompis Fadde sa att om budet ”använd ditt förstånd” fanns i religionernas urkunder, så skulle vi förmodligen inte idag beskåda de fundamentalistiska avarter vi ser idag.

I det ljuset är det till och med misstänkt lurigt att kristendom är anti-intellektuell och avråder från att använda förståndet, eftersom det är just endast med förståndet man upptäcker denna brist i kristendomen och andra religioner. Det är ungefär som att säga: använd inte din gudagivna förstånd för att förstå denna gudagivna kristendom, för annars kan du upptäcka att denna kristendom inte är så vidare gudagiven! Kejsarens nygamla kläder!!

_ _ _

Låt oss ta det kanske mest antiintellektuella bibelsammanhang i den kristna Bibeln, 1 Kor 1:17-2:5. (För det första måste vi använda oss av förståndet för att förstå vad som sägs!). För det andra ser vi att det som Paulus ser vara motsatsen till ”de visas visdom” och ”intelligentians intelligens” är ”dårskapet”, nämligen budskapet om det korsfästa Messias, för att vara exakt. Och, som man ser i vers 25, så är det inte så mycket motsats till visdomen som gradskillnad: ”dårskapet” är visare än människors visdom och ”svagheten” är starkare än människors styrka, … just därför att ”dårskapet” och ”svagheten” är Guds.

Som jag ser det uttrycker inte detta stycke så mycket anti-intellektualism som betoningen på visdomen i denna tillsynes ”dårskapet”. Paulus, på så vis, verkligen belyser att denna ”dårskap” och ”svaghet” är inte manipulerbart för människors åsikter och aktioner, utan är, i sig, en storhet som förändrar människors värld. Denna korsfästade Messias har kommit in i den mänskliga sfären som en oberoende faktor som förändrar.

För det tredje så säger mitt förstånd att vi skall se källan och sammanhanget till det citat som Paulus citerar från, nämligen Jesaja 29:13-16. Och där framkommer det otroliga: det är gudsfolket som Gud identifierar som ”de visa” och ”de intelligenta”! I detta sammanhang i Jesaja 29, vänder Gud sig emot låtsas-tillbedjan förledd av religiös rationalitet.

Detta föranleder det fjärde observationen som visar det problematiska med att citera 1 Kor mot intellektualismen, och det är påståendet hos de som citerar att de själva INTE är ”de visa” och ”de intellektuella”. Det påståendet är högst suspekt eftersom just POÄNGEN i den ursprungliga texten i Jesaja är just troutövarnas självbedrägeri genom olika rationella vändningar, vilka de använder, fast de naturligtvis vägrar erkänna att de använder dessa.

För det femte, när man tar samman alla dessa iakttagelser, så märker man att det finns en ironisk ton i Jesaja 29: visdomen hos ”de visa”, intelligensen hos ”de intelligenta”. Det handlar om en dysfunktionell rationalitet, en förstånd som har motsagt sig själv, och leder fram till motsägelser: ”Ni vänder allting upp och ner! Är leran jämställd med krukmakaren?” (Jes 29:16). Dvs de hade förlorat förståndet!

För det sjätte, så kan man anta att detta var även Paulus grundförståelse av denna citat, men det verkar som han utökar ”de visa” till även vara förstå-sig-påare bland grekerna (dvs icke-israelerna). Vad Paulus gör är att han här står mot etablissemanget, både den religiösa och den filosofiska, till förmån för den lille mans tro på den korsfästa Messias, eftersom det sistnämnda bär med sig mer visdom än visdomen hos religionen eller de intellektuella.

_ _ _

Min slutsats är att passagen i 1 Kor 1 och 2 är inte anti-intellektuell, och de som påstår detta är självblinda och tänker inte från vilket sammanhang Paulus citerar i vers 1:19.

Dessutom säger mitt förstånd att det Paulus verkligen ville poängtera är att budskapet om den korsfästa Jesus har en egen visdom och kraft som står utanför varje religions och filosofis kontroll, och som i stället står på den lille mannens sida (se verserna 27-29). Det är detta Paulus predikar darrande (se 2:3).

I stället för att detta passage i 1 Kor 1 och 2 är anti-intellektuell, så är den anti-etablissemang, … och i förlängningen står passagen FÖR att använda förståndet på ett rätt sätt, eftersom denna passage visar att etablissemangets högmod leder till falsk visdom och falsk förstånd.

Passagen i Jesaja vänder sig mot en rationalisering som lurar sig själv. Den vädjar i stället för en ärlig och rakt personlig relation med Gud. Så tror jag även Paulus tillämpar det hela i 1 Kor. Messias och den korsfästelse han genomgick öppnade vägen för en ärlig och rak relation mellan människa och Gud. Detta är anti-etablissemang, och att använda detta passage mot ”intellektuella” som står för enkelhet är att som att skjuta sig i foten! Passagen är i såna fall riktade mot dem själva som citerar denna passage mot de ”intellektuella”!

_ _ _

Jag proklamerar som pirat i Guds namn att 1 Kor 1 och 2 är inte anti-intellektuell, utan är anti-etablissemang!

(… och jag kom fram till detta, med Guds hjälp, genom mitt förstånd …)

_ _ _

anmärkningar:

  • Min användning av ”lille man” är från BP:s VD:s uttryck ”small people”
  • Det som föranledde detta inlägg var, förutom Faddes uttalande, denna artikel: http://sagavyah.tripod.com/id73.html

Var befinner jag mig?

Du bläddrar för närvarande bland inlägg taggade PaulusPataphysics of Simulacra.